Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Verzija InsurLab 3.2.782

Objavljeno četvrtak, 17 novembar 2016

Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.782

Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.       Dorađena opcija učitavanja i knjiženja storno polisa životnog osiguranja. Dorađena kontrola subjekata I način knjiženja fakturisane premije životnih osiguranja.

2.       Obračun provizije dopunjen dopunonom fakturisane premije ukoliko je ona nastala korekcijom fakturisane premije.

3.       Proširena polja na padajućem meniju za tarifu i podratifu na polisama nezgode

 

4.       Polisa Autoodgovornost, ugrađene tri kontrole i to :

a.       Datum početka važenja polise ne može biti stariji (unazad) od datuma izdavanja.

b.      Datum početka polise ne može biti više od mjesec dana noviji od datuma izdavanja

c.       Datum isteka osiguranja ne može biti noviji od godine i mjesec dana u odnosu na datum izdavanja.
Kontrola se ne odnosi na korisnika 'ADMIN'.

5.       Panel polise dopunjen podacima o broju polise i organizacionom dijelu, kao i mogucnoscu da se svako polje moze kopirati na desni klik misa

6.       Dorađen pregled na štetama, koji daje broj dokemenata fotodokumentacije sa datumima ažuriranja  istih:

7.       Ispravljena osnovna premija za specijalna vozila – vatrogasno vozilo, sa krivo evidentiranih 319.99 postavljeno je ispravno 317.99KM.

8.       Opcija knjiženja Polisa života- doknjižavanje uradjena i provjerena. Opcija radi tako što se označi mjesec koji doknjižava i sistem sam izvodi razliku.

Kada se radi prvo knjiženje mjeseca u ovom polju se ostavlja vrijednost 0(nula).

9.       Panele verfikacije na štetama dopunjen kolonom pravni osnov gdje se prikazuje poslednji dati pravni osnov sa procentom.

10.

Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje. 

 

 

 

 

Pogodaka: 1606