Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Verzija InsurLab 3.2.783

Objavljeno ponedeljak, 28 novembar 2016

Postavljena je nova verzija InsurLab 3.2.783

Ovo su promjene koje sadrži ova verzija :

 

1.       Štampa punomoći za registraciju proširena na mogućnost definisanja punomoći za 7 lica.

2.        U sistemskim parametrima , omogućeno podešavanje parametra respire roka za polise AO.

Podešavanje je na nivou lokacije. I radi kontrola radi za sve korisnike  osim sistemskog korisnika “ADMIN”.

3.         Panel verifikacije šteta. Dodata, osim već evidentiranog pravnog osnova, i napomena koja je dodijeljena uz pravni osnov.

4.                     Šifarnik država Biroa usaglašen i dopunjen podacima  za države Azerbejdžan, Kuvajt i Gibraltar.

5.                   U sistemskim parametrima omogućeno podesavanje setovanja da li je dozvoljeno povećavati sumu osiguranja na AO polisama

6.      Blagajna / Pregled urađenih autoodgovornosti . Pregled dopunjen mogućnošću izbora tarife i kolonom tarifa u gridu. Inicijalno stoji da su sve tarife u izboru. Dodato za potrebe kontrole vozila unutar klijenta po vrsti(tarifi)

7.       Opcija omogućena samo na pregledu AO-a.

8.              Ubačena nova polja na polisu autoodgovornosti po pravilniku o minimalnom sadržaju polise.Unos navedenih podataka je obaveza od 01.01.2017. što će programski biti traženo. Za sada je ostavljena mogućnost evidentiranja istih bez kontrole obaveznog unosa.

 

a.       Premijski  razred prethodne polise

b.      Pol osiguranika u slučaju fizičkih lica, za pravna lica nije definisano. Podatak se ne unosi određuje se iz JMBGa.

c.       Datum rođenja  osiguranika u slučaju fizičkih lica, za pravna lica nije definisano. Podatak se ne unosi određuje se iz JMBGa.

d.      Datum sticanja vozačke i bračni status za osiguranika za fizička lica

e.      Mogućnost povećanja sume osiguranja uz doplatu premije. U sistemskim parametrima je omogućeno da se ova opcija za preuzimače rizika zaključa.

9.       Blagajna/pregled uradjenih Zelenih karata, ispravljena greska zbog koje se nije prikazivao pregled zelene karte na upit korisnika.

 

Sumarni pregled verzija možete pogledati ovdje. 

Pogodaka: 1556